SCROLL

Menu

U & O za Takmičenja

Odredbe I Uslovi Takmičenja

Ovi uslovi primjenjuju se na sva takmičenja sadržana u bilo kojim publikacijama i internetskim uslugama koje organizuje Tourism BiH (ili treća strana u ime Tourism BiH).

Ulaskom u takmičenje učesnici prihvataju ove odredbe i uslove zajedno sa bilo kojim određenim uputama i odredbama za takvo takmičenje koje se mogu spomenuti u bilo kojoj elektronskoj poruci ili na web stranici ili koje će biti komunicirane učesnicima na bilo koji drugi način („informacije o konkurenciji“). Takve informacije o takmičenju prevladavaju u slučaju da postoji bilo koja nedosljednost između ovih uslova i pravila takmičenja i bilo koje informacije o takmičenju.

Tourism BiH može otkazati ili izmijeniti bilo koje takmičenje, informacije o takmičenju ili ove odredbe i uslove bez prethodne najave. Sve promjene biće objavljene bilo u informacijama o takmičenju ili u ovim uslovima i odredbama.

Ulaz U Takmičenje

Takmičenje je otvoreno za sve ljude koji imaju prebivalište u zemljama navedenim u Posebnim uslovima. Ne postoji minimalna starosna granica ukoliko u informacijama o takmičenju nije drugačije navedeno. Međutim, korisnici mlađi od 18 godina prilikom ulaska moraju unijeti podatke o roditelju ili staratelju. Zaposleni i članovi njihovih užih porodica (uključujući bilo kojeg živog partnera ili člana domaćinstva) bilo čega od sledećeg ne mogu učestvovati na takmičenju:

 1. Tourisma BiH;
 2. Podružnice Tourisma BiH;
 3. Kompanije koje dijele zajedničke direktore sa Tourism BiH;
 4. Svaka kompanija koja je uključena u organizaciju, upravljanje, promociju ili administraciju takmičenja ili u način ulaska u takmičenje ili donaciju nagrada ili njihovih agenata ili podružnica;
 5. Svaka kompanija uključena u bilo kojem svojstvu sponzorstva konkursa ili nagrade za takmičenje.

Kada učesnik zahtjeva da se u obrasce za prijavu upisuju detalji njegovog roditelja / staratelja, Tourism BiH može zatražiti dokaz o starosti i na svim takmičenjima, dokaze za provjeru identiteta tog učesnika u bilo kojem trenutku i može koristiti bilo koji kanal i dostupne metode za provođenje provjera bilo kojih pruženih detalja. Učesnici mogu učestvovati u takmičenju samo u svoje ime.

Datumi i termini otvaranja i zatvaranja za prijavljivanje navedeni su u informacijama o takmičenju. Sve prijave pristigle prije otvaranja i nakon zatvaranja konkursa biće nevažeće i neće biti unesene u konkurs.

Ulaskom u takmičenje učesnici garantuju da su sve informacije koje su dostavili istinite, aktualne i potpune. Učesnici takođe jamče da su vlasnici autorskih prava za sva poslana autorska prava, npr. fotografija i crteža i da ako Tourism BiH koristi takve radove (što ćete dozvoliti) neće narušiti prava nijedne treće strane.

Svako ograničenje broja prijava koje osoba ili domaćinstvo može imati jasno će biti navedeno u informacijama o takmičenju. Prijave koje pređu ovu granicu biće nevažeće i neće se prijaviti u konkurs.

Prijavljivanje na takmičenje može se izvršiti samo primjenjivim metodama, navedenim u informacijama o takmičenju. Neće svi sljedeći način prijave biti dostupni za svako takmičenje. Sljedeći uslovi i odredbe primjenjivaće se ako je u podacima o takmičenju određena metoda označena kao dostupna. Ako učesnici plaćaju ulaznicu, prije ulaska moraju imati odobrenje obveznika plaćanja; u suprotnom, unos će biti nevažeći.

(a) Ulazak Porukom („SMS“)

Tamo gdje je ulaz SMS-om u informacijama o takmičenju naveden kao raspoloživi način prijavljivanja za takmičenje, takmičari putem SMS-a dužni su poslati tekst u kratkom kodu ili broju kako je naznačeno u informacijama o takmičenju. Tekstovi primljeni od strane Tourisma BiH naplatiće se po standardnoj stopi operatora, koja će se razlikovati ovisno o dobavljaču mobilne mreže. Kada se od Tourisma BiH primi tekstualna poruka poslana na isti mobilni telefon s kojeg je poslan odgovor, potvrđujući primanje unosa („Tekst potvrda“), to će rezultovati da se učesniku naplati trošak naveden u konkursu informacija. Provjerite kod odgovarajućeg dobavljača mobilnih mreža koja će se standardna mrežna naknada primjenjivati. Ako podnosilac zahtjeva nema dovoljno sredstava, kredita ili kapaciteta na svom mobilnom telefonu (po potrebi) za tekstualnu potvrdu koju je Turizam BiH uspješno poslao, a sudionik je primio u roku od 72 sata od prvobitnog unosa koji je primio Tourism BiH, odgovarajući unos će će se smatrati nepodobnim i neće biti prihvaćen.

Prijave poslane SMS porukom koje su pristigle nakon navedenog roka za zatvaranje konkursa biće nevažeće i neće se smatrati prijavljenim za takmičenje. Ako Tourism BiH primi tekstualnu poruku nakon navedenog roka za zatvaranje takmičenja, učesnik će primiti besplatnu tekstualnu poruku od Tourism  BiH obavještavajući ih da je njihov ulazak primljen kasno i da stoga nije prijavljen na takmičenje; međutim, učesnik neće imati pravo na povrat standardne mrežne naknade koju nameće mobilna mreža učesnika prilikom prijavljivanja.

SMS prijave pristigle nakon prijavljenog roka za zatvaranje konkursa neće biti valjane. Tourism BiH ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve naknade za prijavu SMS-a nastale bez obzira da li je unos primljen prije zatvaranja takmičenja. Ulaznici putem SMS mogu odustati od primanja bilo kakvih marketinških poruka prilikom potvrđivanja.

(b) Web ulaz

Ako je naveden u informacijama o takmičenju kao dostupan način prijavljivanja na takmičenje, web učesnici su dužni slijediti upute na web stranici kao što je navedeno u informacijama o takmičenju. Učesnici će dobiti poruku kojom potvrđuju prijavu za takmičenje. Od web učesnika može se tražiti da navedu svoje ime i / ili adresu e-pošte i / ili kontakt telefon i / ili bilo koje druge detalje. Ako se od učesnika traži da plate za pristup za online pristup takmičenju, učesnici će morati koristiti odgovarajuću uslugu plaćanja koja je navedena u informacijama o takmičenju, a možda će trebati otvoriti račun i registrovati se za uplatu za internetsko prijavljivanje za takmičenje. Troškovi za online prijavu biće onakvi kako su navedeni u informacijama o takmičenju. Sudionici moraju pročitati i prihvatiti odredbe i uslove koji se odnose na online uslugu plaćanja prije nego što započnu s takvim web upisom.

(c) Unos e-pošte

Ako je navedena kao dostupna metoda prijavljivanja na natjecanje, sudionici e-pošte mogu ući u takmičenje slanjem e-pošte s podacima navedenim u informacijama o takmičenju i na navedenu adresu e-pošte. Za ulaze na takmičenje putem e-pošte ništa se ne naplaćuje. Učesnici mogu dobiti poruku koja potvrđuje njihov ulazak na takmičenje.

(e) Ulaz putem društvenih mreža

Ako je navedena kao dostupna metoda prijavljivanja na takmičenje, učesnici sa društvenih mreža mogu ući u takmičenje tako što će odgovoriti na informacije navedene u detaljima takmičenja objavljivanjem odgovora u okviru svog komentara. Za takve prijave ništa se ne naplaćuje.

Ni Tourism BiH, ni njegovi radnici, agenti, niti bilo koja druga strana ili organizacija uključena u upravljanje, promociju ili administraciju takmičenja ili načina ulaska u takmičenje ili donaciju nagrada ili njihovih agenata ili podružnica uključenih u takmičenje ne prihvataju odgovornost ili krivicu za bilo kakve pogreške, propuste, prekide, brisanja, oštećenja, kašnjenja u radu ili prenosu, kvara komunikacijske linije, krađe, uništavanja, promjene ili neovlaštenog pristupa unosima ili izgubljenim ili zakašnjelim unosima bez obzira da li su nastali tokom rada ili prenosa kao rezultat funkcija servera (uključujući, ali ne ograničavajući se na sigurnosne funkcije, softver koji koristi Tourism BiH ili bilo koja treća strana), virus, bugove ili druge uzroke koji nisu pod njegovom kontrolom.

Unosi predati putem agenata ili trećih strana ili skupno (tj. Više unosa nego što ih je čovjek mogao podnijeti u dostupnom vremenu bez upotrebe softvera ili drugih uređaja dizajniranih za unošenje automatizovanih unosa ili, u slučaju poštanskih unosa, više od jednog unosa dostavljeno pod istom poštanskom markom) neće biti prihvaćeno. Učesnici mogu ući onoliko puta koliko žele, osim ako u informacijama o takmičenju nije drugačije naznačeno, ali ne više od jedne nagrade po osobi po takmičenju.

Svi unosi koji su nepotpuni, netačni, nezvučni, nerazumljivi ili nisu primljeni od strane Tourism BiH će biti nevažeći.

U slučaju bilo kakve greške, nedostatka, nerazumijevanja ili spora u vezi sa ispravnošću ili prihvatljivošću unosa ili bilo kakvim odgovorima koje su dali učesnici (ako je primenljivo) ili rada bilo kojeg dela takmičenja (u slučaju poštanskih unosa, poštanski štrajk na primjer), mrežnog ili telefonskog sistema, odluka Tourisma BiH će biti konačna i neće se unositi nikakva prepiska.

Tourism BiH neće biti obvezan nadoknaditi troškove nastale prilikom ulaska na bilo koje takmičenje. Ako Tourism BiH po vlastitom nahođenju odluči da učesnik ispunjava uslove za povrat, relevantni učesnici biće obaviješteni o pravu na povrat sredstava.Tourism BiH zadržava pravo odbiti povrat bilo koje poruke ako sumnja u nepošteno ili lažno ponašanje na strani pošiljatelja ili ako učesnik nije poštovao pravila takmičenja.

Nagrade

 1. Pridržavamo pravo (kada to opravdano zahtijevamo) da zamijenimo navedene nagrade nagradama za koje smatramo da imaju široku ekvivalentnu vrijednost. Ne nudimo nikakvu novčanu alternativu za bezgotovinske nagrade a dobitnici nagrada moraju prihvatiti nagrade u ponuđenom obliku. Kada nagradu osvoji osoba mlađa od 18 godina, zadržavamo pravo da nagradu dodijelimo roditelju ili staratelju nagrade, u ime dobitnika nagrade.
 2. Svi dobitnici nagrada biće obaviješteni da su osvojili nagradu u roku od dvadeset osam (28) dana od dana zatvaranja Takmičenja putem najmanje jedne od sljedećih metoda:
  1. telefonom;
  2. e-mailom; ili
  3. pismenim putem
 3. Nagrade će se dobitnicima slati putem poštanske usluge BiH, osim ako nije drugačije navedeno. Nećemo biti odgovorni za nagrade koje smo izgubili, odgodili ili oštetili u pošti iz razloga izvan naše razumne kontrole. Daljnji detalji biće navedeni u Posebnim uslovima i / ili dati pobjednicima kada budu obaviješteni da su pobijedili.
 4. Nagrade će se dostavljati na adresu unutar države koja je navedena u Posebnim uslovima. Ako se podaci o kontaktima dobitnika nagrade promijene, njihova je odgovornost da obavijeste nas ili osobu određenu kao kontakt osobu u Specifičnim uslovima takmičenja.
 5. Zadržavamo pravo da tražimo dokaz o identitetu dobitnika nagrade u obliku pasoša ili vozačke dozvole i dokaza adrese u obliku računa za komunalije. U slučaju da nam dobitnik nagrade ne može pružiti dokaz o identitetu i / ili adresi koja je za nas razumno prihvatljiva, možemo povući nagradu i odabrati drugog dobitnika nagrade.
 6. Sve nagrade podložne su dostupnosti, neprenosive i nepromjenljive. Ako se nagrade sastoje od ulaznica, sudjelovanja na događanjima, praznicima i sličnim pogodnostima koje su vezane za određeno vrijeme, moraju biti preuzete na datume koje smo odredili mi (ili bilo koji relevantni dobavljač treće strane). Dobitnici nagrada će izgubiti bilo koji element svoje nagrade koji ne preuzmu u vrijeme određeno u posebnim uslovima. Nikakva novčana sredstva neće biti dodijeljena umjesto te nagrade ili bilo kojeg njenog dijela.
 7. Svaki porez ili drugi trošak koji se plati kao rezultat dodjele ili primanja nagrade biće na odgovornost pobjednika. Pobjednici trebaju potražiti nezavisni finansijski savjet prije prihvatanja nagrade ako to predstavlja problem.
 8. Ne dajemo nikakvo zastupanje ili jemstvo u vezi s dodijeljenim nagradama i u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom nećemo imati nikakvu odgovornost prema vama u vezi sa bilo kojom nagradom, njenom svrsishodnosću, mogućnosti prodaje ili neki drugi način. Pridržavamo pravo da diskvalifikujemo učesnike od ulaska u naše Takmičenje ili primaoce nagrada od primanja nagrada ukoliko se takav učesnik upusti u nesigurno, nezakonito, nepristojno ili neprimjereno ponašanje.
 9. Sve navedene vrijednosti nagrada nalaze se po preporučenoj maloprodajnoj cijeni dobavljača u eurima i, prema našem najboljem znanju i uvjerenju, tačne su u vrijeme štampanja. Ne preuzimamo odgovornost za fluktacije u vrijednostima nagrada.
 10. Nikakvi dodatni, daljnji ili drugi troškovi ili izdaci nisu uključeni u bilo koju nagradu, osim ako nisu navedeni. Na primjer, troškovi prevoza do mjesta događaja i od njega nisu uključeni, a svaka nagrada za smještaj uključuje samo osnovnu naknadu za sobu.
 11. Dobavljači nagrada trećih strana također mogu često odrediti svoje vlastite uslove, odredbe ili ograničenja i svi dobitnici nagrada se slažu da će biti vezani istim.

Nagrade U Vidu Odmora

 1. Zbog svoje složenosti, ovi dodatni uslovi primjenjuju se na dobitnike nagrada u vidu odmora i (ukoliko je odmor za dobitnika nagrade ‘plus gost (i)’, bilo koji putnik koji prati dobitnika nagrade na odmoru kao njihov “gost”.
 2. Ako u posebnim uslovima nije drugačije navedeno, nagrade za odmore:
  1. ne uključuju osiguranje. Odgovornost će svakog dobitnika nagrade (i ako je primjenjivo, svakog gosta koji ih prati) zaključiti o svom trošku sva relevantna osiguranja (uključujući, ali ne ograničavajući se na zdravstveno i putno osiguranje, osiguranje za krađu, gubitak i štetu na imovina) koja se može zahtijevati ili razborito pribaviti;
  2. sastoje se od letova i smještaja i ne uključuju odlaske na aerodrom ili državne poreze, trošenje novca, aerodromske transfere ili druge troškove. To mora platiti dobitnik nagrade (i njihovi gosti);
  3. mora se preuzeti u roku navedenom u Posebnim uslovima od dana zaključenja relevantnog Takmičenja ili će nagrada isteći; i
  4. su također podložni uslovima i odredbama dobavljača nagrade koji će se primjenjivati ​​i na dobitnika nagrade (i njihove goste).
 3. Odgovornost je dobitnika nagrade (i, ako je primjenjivo, svakog Gosta koji ih prati) osigurati njihovu sposobnost putovanja do odmora i povratka kući, a posebno:
  1. osigurati da imaju valjan pasoš ovjeren sa svim relevantnim vizama i s datumom isteka ne manje od šest (6) mjeseci nakon predloženih datuma putovanja ili takvog drugog trajanja koje može zahtijevati bilo koji odgovarajući propis. Ovi pasoši i njihovi nositelji ne smiju biti podložni bilo kakvim ograničenjima njihovih prava na putovanje u i iz odgovarajuće zemlje ili država. Pasoška kontrola i vlasti u zemlji mogu zadržati pravo da odbiju ulazak dobitnicima nagrada i / ili njihovim saputnicima;
  2. provjeriti bilo kakve savjete o putovanjima koje je izdala Vlada i utvrditi žele li prihvatiti rizik putovanja na odredište za godišnji odmor;
  3. nabaviti cijepljenje i poštivati ​​zdravstvene propise koje zahtijeva bilo koja zemlja destinacija za godišnji odmor; i
  4. u skladu s uslovima i ograničenjima vazdušnih kompanija, drugih pružaoca usluga prevoza i mjestima uključenim u pružanje bilo koje nagrade za godišnji odmor, uključujući bilo koju policu osiguranja koja se odnosi na godišnji odmor. Konkretno, učesnici moraju poštivati ​​sve zdravstvene i sigurnosne smjernice i upute i sve primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve.
 4. Nećemo biti odgovorni za gubitak ili štetu koju pretrpi bilo koji dobitnik nagrade (i / ili bilo koji gost koji ih prati) koji proizilazi iz njihovog neuspjeha da stignu na bilo koju destinaciju za odmor ili se vrate kući s bilo kojeg odredišta za odmor, niti ćemo imaju bilo kakvu obvezu zamjene alternativne nagrade, novčane protuvrijednosti ili druge naknade ako pobjednik nagrade (i / ili njihov suputnik) ne može putovati na bilo koju destinaciju za godišnji odmor ili ne uspije iskoristiti prazničnu nagradu iz bilo kojeg razloga.

Nagrade U Vidu Događaja

 1. Ako nagrada za bilo koje od naših Takmičenja uključuje dolazak pobjednika na (ili ulaznice za) neki događaj, dobitnik nagrade priznaje da nismo odgovorni ako bilo koji dio događaja iz bilo kojeg razloga bude otkazan, promijenjen ili premješten. Ako to znači da pobjednik (i / ili svi prateći gosti) ne mogu prisustvovati relevantnom događaju, nećemo biti obavezni osigurati gotovinu ili alternativne karte.
 2. Ako Takmičenje u kojem učestvujete ili nagrada koju osvajate uključuje putovanja, akrobacije ili fizičke izazove, trebali biste nas obavijestiti o bilo kojem zdravstvenom stanju koje imate (i ako je primjenjivo, vaši gosti) i u našoj apsolutnoj diskreciji možemo zahtijevati da Vi (i Vaši gosti) kao uslov ulaska u Takmičenje ili primanja nagrade:
  1. da se podvrgnete na medicinski pregled od strane ljekara kojega smo mi odobrili i da dobijete medicinsko odobrenje za sudjelovanje u Takmičenju i / ili preuzimanje nagrade; i / ili
  2. da izvršite pravni dokument da bi nas oslobodili od odgovornosti u formi koju smo mi odredili radi vašeg daljeg učestvovanja u Takmičenju i / ili primanja nagrade.
 1. Ako nagrade sadrže ili uključuju elemente „upoznaj i pozdravi“ sa slavnim ličnostima, nagrada može biti podložna dostupnosti dotične slavne osobe i nećemo biti odgovorni za bilo kakvu nemogućnost ili neuspjeh bilo kojeg pobjednika da prisustvuje bilo kojem „upoznaj i pozdravi" sesiju ponuđenu bilo kojeg dana niti ćemo ponuditi bilo kakvu alternativnu nagradu ili novčanu alternativu ili naknadu za takav neuspjeh.

Neostvarene Nagrade

 1. Sve nagrade moraju se zatražiti u roku od sedam (7) dana od našeg obavještenja o pobjedi, osim ako u Posebnim uslovima nije drugačije navedeno.
 2. Pridržavamo pravo da nakon ovih perioda dodijelimo neostvarene nagrade alternativnim dobitnicima nagrada ili ih uopšte ne dodijeliti.
 3. Ako nazovete da zatražite nagradu sa linije "sakriveni broj", morate nam dati svoje kontakt podatke: u suprotnom možda vas nećemo moći kontaktirati i kao rezultat toga možete izgubiti nagradu.

Zaštita Podataka I Publicitet

Tourism BiH (ili bilo koja treća strana koju nominuje Tourism BiH) može koristiti isključivo disckreciono pravo da koristi ime, adresu i sliku pobjednika (i (ako je primjenjivo) njegovog saputnika) i komentare koji se odnose na nagradu i iskustvo takmičenja za buduće promocije, svrhe marketinga i reklamiranja u bilo kojim medijima širom svijeta bez prethodne najave ili bez plaćanja naknade.

Informacije, podatke i identitet pozivaoca („lični podaci“) koji pružaju učesnici prilikom ulaska, čuvaće i koristiti Tourism BiH, njegovi dobavljači i preduzetnici kako bi upravljali takmičenjem. Ako učesnici nazovu sa skrivene identifikacijske linije pozivaoca i ne dostave identitet svoje pozivne linije prilikom ulaska u takmičenje, Tourism BiH može upotrebiti zadržani identitet pozivaoca za potrebe brige o kupcima, poput povrata ili komunikacije u vezi s uslugom, npr. da obavijestimo pobjednika. Lični podaci učesnika mogu se takođe proslijediti njihovoj mreži mobilnih telefona ili nadležnim regulatornim tijelima, uključujući policiju ili druga tijela u toku istrage bilo kakvih pritužbi ili sumnji na nezakonite aktivnosti ili na zahtjev provajdera telefona u vezi s aranžmanima naplate za takmičenje za takmičenje. Zbirni, nelični podaci mogu se koristiti i za potrebe istraživanja tržišta ili za unapređenja recenzija, razvoja i poboljšanja relevantnih usluga.

Podnošenjem svojih osobnih podataka, učesnik se slaže da Tourism BiH obrađuje te detalje slijedeći svrhe koje su stavljene na znanje učesniku u vrijeme prikupljanja i slijedeći privatnost Tourisma BiH.

Odgovornost

Ništa u ovim uslovima i odredbama ne isključuje ili ograničava odgovornost Tourisma BiH za smrt ili tjelesne povrede prouzrokovane nepažnjom osoblja ili dobavljača ili prevarom. U skladu s tim, Tourism BiH ne može prihvatiti bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak, povrede ili razočarenja koji je pretrpio bilo koji učesnik koji se prijavi na takmičenje ili kao rezultat prihvatanja bilo koje nagrade. Tourism BiH nije odgovoran za bilo kakve probleme ili tehničke neispravnosti bilo koje telefonske mreže ili linija, računarskih on-line sistema, servera ili dobavljača, računarske opreme, softverskog kvara bilo kojeg e-maila ili unosa koji je primljen zbog tehničkih problema ili zastoja u prometu na Internetu, telefonskim linijama ili bilo kojoj web stranici ili bilo kojoj njihovoj kombinaciji, uključujući bilo kakvu povredu ili oštećenje računara ili mobilnog telefona učesnika ili nekog drugo lica, u vezi sa ili rezultujući iz učestvovanja ili preuzimanja bilo kojeg materijala iz takmičenja.

Tourism BiH ne može obećati da će usluge koje se odnose na takmičenje biti bez grešaka ili propusta niti da će biti dostupne neprekidno i u potpuno operativnom stanju. Ove usluge mogu biti privremeno obustavljene i bez najave u slučaju kvara sistema, održavanja ili popravku ili iz razloga koji su razumno izvan kontrole Tourisma BiH. Tourism BiH neće biti odgovoran u slučaju da svi ili bilo  koji dio usluge koji se odnosi na takmičenje bude prekinut, modifikovan ili promijenjen na bilo koji način.

Standardne Odredbe

Ako bilo koji učesnik ne ispuni ili nije u mogućnosti da se pridržava ovih uslova i informacija o takmičenju i da ih ispunjava, Tourism BiH ima pravo prema vlastitom nahođenju da diskvalifikuje takvog učesnika, bez daljnje odgovornosti prema takvom učesniku. U ovim okolnostima, svaka nagrada (e) koju je dobitnik osvojio može biti oduzeta, a Tourism BiH zadržava pravo povratiti sve nagrade koje su učesnici već podijelili. Svaki učesnik mora se pridržavati bilo kojeg uputstva koje mu je dao Tourism BiH, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje relevantne zakone, pravila i primjenjive regulativne kodekse.

Nevaljanost ili neizvršljivost bilo koje odredbe ovih Uslova ne utiče na valjanost ili izvršljivost bilo koje druge odredbe. Ako se utvrdi da je neka odredba nevažeća ili na neki drugi način neizvršna ili nezakonita, ovi Uslovi i odredbe ostaju na snazi ​​i tumače se prema njihovim odredbama kao da nevažeća ili nelegalna odredba nije sadržana u ovom dokumentu.